top of page

現有魚種及售價不定期更新;滿50尾出魚(單品項最少20尾)​,數百尾折價,數萬尾盤價

魚種-05.png
 • 金目鱸:9公分$16/尾。                    200尾特價14元/尾

 • 加州鱸:3公分$10/尾。                    200尾特價8元/尾

 • 寶石鱸:已出清,預計5月打撈。

 • 銀鱸:已出清,預計2月中打撈。

 • 七星鱸:已出清,預計3月打撈。

 • 草魚:10公分$15/尾。                      200尾特價10元/尾

 • 烏鰡:10公分$20/尾。                      少量

 • 大頭鰱:9公分$14/尾。                     200尾特價9元/尾

魚種-06.png
魚種-08.png
 • 台灣鯛:6~7公分8元。                  200尾特價6元/尾

 • 紅尼羅:已出清,預計3月打撈。

 • 珍珠石斑:3公分10元。                 200尾特價8元/尾

 • 鯉魚(呆仔):3~4公分$7/尾。                                   限量

 • 丁桂魚:缺魚。

 • 白鯽魚:缺魚。

 • 土鯽魚:已出清,預計3月打撈。

鯉魚.png
魚種-010.png
 • 紅白錦鯉:12~14公分$180/尾。       50尾特價165元/尾

 • 錦鯉混龍鯉:6~7公分$18/尾。          100尾特價16元/尾

 • 純黑蝴蝶龍鯉:已出清。

 • 白金蝴蝶龍鯉:8~9公分$35/尾。       50尾特價30元/尾

 • 黃金蝴蝶龍鯉:已出清。

 • 橘紅蝴蝶龍鯉:已出清。

 • 朱鱗:已出清。

 • 蘭壽:已出清。

 • 綜合金魚:已出清。

 • 綜合磚魚:3公分$25/尾。                 50尾特價22元/尾

 • 玉如意:6~7公分$20/尾。                100尾特價18元/尾

 • 泰國蝦:2.5~4公分$5/尾。          300尾特價4元/尾

 • 澳洲小龍蝦:5~7公分$13/尾。          300尾特價10元/尾

 • 紅蝦:1~2公分$5/尾。                     300尾特價4元/尾

 • 藍絲絨蝦:1~2公分$8/尾。               300尾特價6元/尾

魚種-11.png
魚種-14.png
 • 斑龜:50元硬幣大小$40/尾。            50尾特價35元/尾

 • 甲魚(鱉):已出清。

 • 鱘龍魚:12公分$90/尾。                 50尾特價80元/尾

 • 筍殼魚:6~7公分$60/尾。               50尾特價50元/尾

 • 鯰魚:已出清。

 • 土虱:已出清。

 • 胭脂魚:計畫重新引進。

 • 鱸鰻:計畫重新引進。

 • 虱目魚:計畫重新引進。

其他.png
魚種-12.png
 • 烏魚:缺魚。

 • 赤翅魚:缺魚。

 • 黑格魚:缺魚。 

 • 金錢魚:缺魚。 

鱸魚
家魚
吳郭魚
觀賞魚
bottom of page